Privatumo politika

2021 kovo 1 d. redakcija

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato UAB „Rakrėjus“, juridinio asmens kodas 303126701, buveinės adresas Savanorių pr. 1, Vilnius, elektroninio pašto adresas [email protected] (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės www.rackray.com lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais, neperduoda asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytus atvejus. Siekiant užtikrinti tinkamą įmonių grupės, kuriai priklauso Valdytojas, administravimą (įgyvendinant teisėtą interesą užtikrinti sklandžią įmonių grupės veiklą) Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami Valdytojo motininei bendrovei UAB „Interneto vizija“, juridinio asmens kodas 126350731. Įstatymuose numatytais atvejais Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenimis (Valdytojo partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose privatumo politikos skiltyse.

Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

 

SVETAINĖS LANKYTOJŲ DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai

Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai jūs naršote interneto svetainėje.

Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:

  • užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
  • užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;
  • sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos puslapių, dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius)ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai;

Valdytojas naudoja slapukus, nurodytus čia: Cookie declaration.

 

Komunikacijos įrankiai

Interneto svetainėje yra sudaroma galimybė susisiekti su Valdytoju trimis būdais: pateikti savo paklausimą užpildant kontaktinę formą (www.rackray.com/lt/kontaktai), susisiekti per susirašinėjimo programą tawk.to, esančią kiekvieno interneto svetainės puslapio apatiniame dešiniajame kampe arba susisiekti interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais.

Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:

  • paklausimą siunčiant per kontaktinę formą, tvarkomas vardas, įmonės pavadinimas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir paklausimo turinys. Nenurodę privalomos informacijos (vardo ir el. pašto adreso), negalėsite su mumis susisiekti pateikdami paklausimą per kontaktinę formą.
  • paklausimą siunčiant per susirašinėjimo programą tawk.to, tvarkomas susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys ir IP adresas, iš kurio buvo vykdytas susirašinėjimas.
  • paklausimą siunčiant interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, tvarkomas vardas, pavardė,elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.

Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje INFORMACIJA APIE JŪSŲ TEISES.

 

VAIZDO STEBĖJIMAS

Valdytojo duomenų centro, esančio Ševčenkos g. 16J, Vilniuje, patalpose yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdas stebimas siekiant užtikrinti Valdytojo turto ir jo klientų duomenų saugumą. Vaizdo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas Valdytojo interesas užkirsti kelią žalos, kurią Valdytojas patirtų praradęs turtą ar neužtikrinęs klientų duomenų saugumo atsiradimo.

Stebimos patalpų dalys yra pažymėtos vaizdinėmis priemonėmis, matomomis prieš patenkant į vaizdo stebėjimo lauką.

Valdytojo patalpų vaizdo stebėjimą realiu laiku vykdo saugos paslaugas teikianti bendrovė. Duomenys taip pat teikiami teisėsaugos institucijoms. Įrašyti vaizdo duomenys yra saugomi 90dienų nuo jų įrašymo. Jeigu šie duomenys naudojami kaip įrodymai teisėsaugos institucijose, jie saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

 

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS

Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Valdytojas gauna tiesiogiai iš kandidato į darbuotojus, kai jis atsiunčia Valdytojui savo gyvenimo aprašymą (CV), taip pat iš įdarbinimo paslaugas Valdytojui teikiančių agentūrų. Kandidato į darbuotojus Valdytojui pateikti duomenys gali būti perduodami Valdytojo darbuotojų atranką vykdančioms įdarbinimo agentūroms.

Kandidato pateiktus duomenis apie kandidatą Valdytojas saugo atrankos vykdymo metu. Asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas tik gavus atskirą kandidato sutikimą.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje INFORMACIJA APIE JŪSŲ TEISES.

 

KLIENTŲ, TIEKĖJŲ, PARTNERIŲ ASMENS DUOMENYS

Sutarčių su klientais sudarymo, vykdymo ir kontrolės tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kiti klientų suteikti bendravimo įrankių vardai (angl. coloboration tolls) pvz. skype, kliento numeris, sudarytos sutartys, išrašytos sąskaitos, elektroninio susirašinėjimo duomenys, banko sąskaitos numeris, duomenys apie naudojimąsi paslaugomis, atsiskaitymų vėlavimas, informacija apie įsiskolinimą.

Sutarčių su tiekėjais ir kitais partneriais sudarymo, vykdymo ir kontrolės tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, pareigos, individualios veiklos pažymos numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kiti klientų suteikti bendravimo įrankių vardai (angl. coloboration tolls) pvz. skype, tiekėjo numeris, sutarčių duomenys, sąskaitų duomenys, elektroninio susirašinėjimo duomenys, banko sąskaitos numeris, duomenys apie tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas.

Asmens duomenys gali būti perduodami kitoms šalims (įskaitant trečiąsias šalis, kurios gali būti už ES ribų) teikiant klientams atitinkamas paslaugas (pvz. registruojant domenus, sertifikatus kitose šalyse ir pan.), tačiau tik tuo atveju, kai Bendrovė įsitikina, kad asmens duomenys yra tvarkomi saugiai. Bendrovė stengiasi sumažinti duomenų perdavimą į trečiąsias šalis už ES ribų, tačiau kai tai yra būtina teikiant klientui reikiamas paslaugas, Bendrovė siekia mažinti jautrių duomenų perdavimo kiekį maksimaliai, užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi laikantis ES teisės aktų, Bendrovė įsitikina, kad visoms rizikoms valdyti yra tinkami sutartiniai įsipareigojimai ir tinkamai valdomi procesai.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Tik turėdami Kliento išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, Valdytojas siųs Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausis dėl esamų paslaugų kokybės.

Valdytojas tvarko šiuos asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu:

  • vardas, pavardė;
  • elektroninio pašto adresas;

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

 

INFORMACIJA APIE JŪSŲ TEISES

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:

1. Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis

Teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu vadovams@rackray.com (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome  nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti.

Prašyme susipažinti su vaizdo duomenimis papildomai turi būti nurodyta, kokiose konkrečiose Valdytojo patalpose ir kokiu metu lankėtės. Teisė susipažinti su vaizdo duomenimis įgyvendinama atvykstant peržiūrėti vaizdo įrašo Valdytojo buveinės adresu  arba atsiimantvaizdo įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje.

2. Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu [email protected] (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies Valdytojo tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti.

Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

3. Teisę į duomenų perkeliamumą

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu [email protected] (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį Valdytojo tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą.

Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu (priklausomai nuo jūsų pageidavimo, susisteminti asmens duomenys yra siunčiami elektroniniu paštu arba įrašomi į išorinę laikmeną.

4. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu [email protected] (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Valdytojo teisėtą interesą, kuriuo Valdytojas grindžia jūsų asmens duomenų tvarkymą.

5. Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai

Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų.

 

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

 

KONTAKTAI

Jei turite klausimų, susijusių su privatumo politika, susisiekite su mumis ir mes jums padėsime:

UAB „Rakrėjus“

Savanorių pr. 1, 03116 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 (5) 207 5555

El. paštas: [email protected]

Individualus sprendimas

Neradote to, ko ieškojote? Parašykite mums ir mūsų ekspertai pasiūlys individualų sprendimą, atitinkantį jūsų poreikius!

Jūsų duomenys