Paslaugų tiekimo sąlygos

1. Sutarties objektas

1.1. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems verslo santykiams tarp Kliento ir RackRay (toliau – “mes”).

1.2. Atskiros, prieštaraujančios ar papildomos paslaugų teikimo sąlygos, net jei yra pripažintos, nėra sutarties dalis, nebent dėl jų galiojimo yra aiškiai susitarta.

2. Atsiskaitymo tvarka ir terminai

2.1. Kainos ir paslaugų parametrai yra nurodyti RackRay svetainėje.

2.2. Klientas privalo sumokėti sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą iki sąskaitoje nurodyto mokėjimo termino pabaigos. Neapmokėjus sąskaitos iki termino pabaigos, paslaugos gali būti sustabdomos ir, galiausiai, nutrauktos.

2.3. Mėnesinis mokestis už paslaugas nurodomas sąskaitoje faktūroje. Paslaugos apmokamos iš anksto už sutartą laikotarpį.

2.4. RackRay pasielieka teisę keisti kainas, informuodami Klientą ne vėliau nei 1 (vieną) mėnesį iki kito atsiskaitymo laikotarpio.

2.5. Klientas sutinka gauti sąskaitas faktūras ir priminimus apie neapmokėtas sąskaitas el. paštu.

3. Bendrosios nuostatos

3.1. Jei kyla pavojus elektros energijos tiekimo tinklui ar tinklo vientisumo palaikymui, mes galime laikinai apriboti prieigą prie paslaugos.

3.2. Siūlome paslaugas, galiojančias užsakymo metu, remiantis pasiūlymo informacija, užsakymo forma ir taikomais specialiais pasiūlymais.

3.3. Mūsų pasiūlymai gali keistis. Mes pasiliekame teisę prireikus daryti techninius ir kitus pakeitimus.

3.4. RackRay nedaro atsarginių serverio kopijų, nebent ši paslauga užsakoma papildomai. Tai netaikoma cloud serveriams, kadangi į jų kainą jau yra įskaičiuotos atsarginės kopijos, daromos kasdien.

3.5. Dedikuoti serveriai prijungiami prie 1 Gbps tinklo prievado. Rackray turi teisę apriboti interneto greitaveiką iki 100 Mbps, jeigu serveris viršija 100 Mpbs interneto srauto naudojimą skaičiuojant pagal 95 procentilės taisyklę.

4.  Šalių teisės ir įsipareigojimai

4.1. RackRay įsipareigoja:

4.1.1. Suteikti Klientui teisę naudotis pasirinktomis paslaugomis, Klientui jas užsakius ir sumokėjus fiksuotą mokestį.

4.1.2. Vykdyti Klientui nuomojamos techninės įrangos priežiūrą, neatlygintinai pašalinti techninius nuomojamos įrangos gedimus, įvykusius dėl RackRay ar įrangos gamintojo kaltės.

4.1.3. Užtikrinti nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą ir nepertraukiamo maitinimo šaltinius (UPS).

4.1.4. Išjungti prieigą prie interneto ir įrangos, jei pažeidžiamos Paslaugų tiekimo sąlygos, įskaitant atvejus, kai Klientas yra įsiskolinęs už paslaugas ilgiau nei vieną mėnesį. Tačiau dėl to Klientas nėra atleidžiamas nuo įsipareigojimo sumokėti už suteiktas paslaugas.

4.1.5. Išjungti prieigą prie įrenginio maitinimo šaltinio, jei kyla sprogimo ar gaisro pavojus, ir nedelsiant informuoti klientą.

4.1.6. Išjungti Kliento paslaugas be išankstinio perspėjimo, jei Paskirstyta paslaugos trikdymo ataka (angl. DDoS) yra nukreipta į paslaugą arba paslaugų teikimas sukelia trikdžius RackRay techninėje platformoje.

4.1.7. Išjungti Kliento paslaugas gavus pranešimą iš teisinių institucijų ir informuoti Klientą.

4.2. Klientas įsipareigoja:

4.2.1. Mokėti už RackRay paslaugas.

4.2.2. Pateikti teisingą Kliento identifikavimo bei kontaktinę informaciją ir laiku pranešti apie jos pasikeitimus.

4.2.3. Saugiai talpinti RackRay suteiktus prisijungimo duomenis.

4.2.4. Užtikrinti, kad Klientui suteiktos paslaugos nebus tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos neleistinai ar neteisėtai veiklai, įskaitant, bet neapsiribojant, masinių laiškų siuntimą, medžiagos, pažeidžiančios asmenų ar žmonių grupių teises, talpinimą, žalą kompiuterinėms sistemoms, tinklo operacijoms ar saugumui, ir bet kokį kitą Lietuvos Respublikos įstatymų, RackRay ir trečiųjų šalių teisių pažeidimą.

4.2.5. Nedelsiant pranešti RackRay apie paslaugų sutrikimus.

4.2.6. Samdyti kompetentingą sistemų administratorių nuolatinei serverio priežiūrai, savalaikiam programinės įrangos atnaujinimų bei saugumo užtikrinimui, arba atlikti tai savarankiškai.

5. Atsakomybė

5.1. RackRay neprisiima jokios atsakomybės už jokį turinį, kurį Klientas talpina RackRay serveryje (įskaitant operacines sistemas, įdiegtas iš mūsų pateiktų šablonų).

5.2. Jei Kliento svetainės turinys pažeidžia įsipareigojimus, nurodytus 4 dalyje, jis yra atsakingas už visus dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, įskaitant žalą turtui.

5.3. Klientas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl jam suteiktų paslaugų naudojimo teisėtumo.

5.4. Nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties šaliai.

6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

6.1. Sutartis įsigalioja, kai IT įranga yra prijungta prie interneto ir prisijungimo duomenys (prisijungimai bei slaptažodžiai) yra išsiunčiami Klientui.

6.2. Jei nesusitarta kitaip, sutartys galioja neribotą laiką.

6.3. Mes turime teisę nutraukti sutartį, jei Klientas laiku neapmoka sąskaitų, naudoja turinį, kuris turi įtakos serverio mazgo veikimui ar saugumui, arba nevykdo kitų šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis priimtų įsipareigojimų.

6.4. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį informuodamas RackRay ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo.

6.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia abiejų šalių nuo įsipareigojimų viena kitai vykdymo.

7. Kitos nuostatos

7.1. Šiomis Paslaugų tiekimo sąlygomis nenumatyti klausimai sprendžiami abipusiu susitarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7.2. Visi ginčai, kurie negali būti išspręsti abipusiu susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Individualus sprendimas

Neradote to, ko ieškojote? Parašykite mums ir mūsų ekspertai pasiūlys individualų sprendimą, atitinkantį jūsų poreikius!

Jūsų duomenys